قزوین

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

قــزوین - خ.بوعلي - نرسيـده به چهــــار راه نظام وفـــــا

0283- 3331980
 0283- 3333371

صنعت برق تلاش

 

محمد رضايي