گلستان

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

گرگــان - ميدان شهرداري- پشت بازارامام -15متري مهــرآيين

0173 -2236314
 0173 -2221273

كالاي برق يونسي

 

محمد يونسي

 

بندر ترکمن- خ پاسداران- نبش پاسداران نهم

 

01734422444
01734433944

عابد خزر

عابدین خواه

گنبـد کاووس - گلشن شرقی-نرسیـده به خیام -پ 38(439)

017-33225042
017-33227874

برق وصنعت گلشن حسنی

حسين  حسني