اهواز

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

اهواز - خ طالقاني - بين مسلم وشريعتي - كوچه شهداي مساح - پ7

0613 - 2219889
 0613-2233981

الکتریکی پیشکار

 

عزيز پيشكار

 

اهواز-خ طالقانی-بین نظامی و فردوسی

 

0613-2222733
0613-2219128

پرتو صنعت - بدمان 

 

حسین پور