کردستان

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

سنندج - خ . مردوخ جنوبي - روبروي كلينيك ابن سينا

087-33233305

087-33243333

استاندارد الكتريك سنندج

اقبــال  رستمي