سمنان

آدرس

تلفن

نام شرکت

نام و نام خانوادگی

استان سمنان، شاهرود، میدان امام 

02332221726

برق و صنعت شاهرود

آقای جعفر آقایی