شرکت ایستا توان صنعت شما را به  بازدید از دهمین نمایشگاه انرژی های تجدیدپذیر، بهره وری و صرفه جویی انرژی، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران - سالن 38- غرفه 145 دعوت می نماید.