کلید گردان قدرت دو طرفه

در ابعاد 3 و 4 پل

رنج جریانی از 160 الی 3200 آمپر

کلید گردان قدرت دو طرفه